Na našej strane sa pokúšame predstaviť históriu a súčasnosť banskobystrickej Kalvárie

Generálna oprava

   17.5.2007 začali prvé práce. Prevedenie generálnej opravy historickej časti ako aj novostavby bolo zverené firme RANDA + R. Ihneď sa začalo pracovať na obnove kaplniek a kostolíka. V prvom rade šlo o to, aby sa ešte do zimy podarilo položiť drenáž a vymeniť strechu na vrcholovom kostolíku. Súčasne sa začali kopať aj základy pre nový kláštor. Bolo treba hneď vybudovať prípojku na vodu aj elektriku, čo bol na Urpínskej hore trochu problém. S Božou pomocou a s pomocou dobroprajných ľudí sa však aj tu našlo riešenie. Už v novembri 2007 sa tak mohla dokončiť hrubá stavba kláštornej budovy. Tešili sme sa, keď sa ešte v tom istom čase podarilo urobiť novú strechu aj s bridlicovou krytinou a 23.11.2007 osadiť novú vežičku na kostolíku. Na týchto prácach sa podieľali partnerské firmy p. Kartíka z Banskej Bystrice a p. Janíčeka z Českej republiky. Po týchto hrubých stavebných prácach nasledovali už práce vo vnútri. Na elektrifikácii objektov sa podieľala firma ERMAKO – Vojtech Matonok. Reštauračné práce na kaplnkách a kostolíku boli zverené firme SANTA s.r.o. Ďalšie subdodávateľské firmy, ktoré sa pričinili o obnovu boli MEC CORP s.r.o., Proenergia, Males s.r.o. a ďalšie. Do veže kostolíka bol 19.9.2008 umiestnený 80 kg zvon, ktorý zabezpečila firma ELMONT-Albín Ivák. Na zvone, ktorý má tón gis, je nápis: Zasvätený Svätému Krížu, Kalvárska hora – Urpín, A.D. 2008. Tento zvon bol slávnostne požehnaný 8. septembra 2008 pred banskobystrickou katedrálou sv. Františka Xaverského.
 Portál vrcholového kostolíka Povýšenia Svätého Kríža kedysi dotvárali nám už neznáme reliéfy. Dnes ho zdobia dve keramické diela akademického sochára Vladimíra Oravca z Banskej Štiavnice. Sú to dve postavy anjelov, ktorí držia erby mesta a banskobystrickej diecézy. Ako píše Plotschius vo svojej starobylej kronike o banskobystrickom erbe: ...anjel držiaci štít symbolizuje Božiu ochranu, ktorá je prostredníctvom anjelskej stráže poskytnutá zbožným...
 Poslednou a nie málo náročnou prácou na Kalvárskej hore Urpín bola celková úprava terénu. Boli opravené chodníky popri kaplnkách, vybudovaná nová cesta až ku kostolíku a zároveň opravená prístupová ulica.

Urpínska alej

   Súčasťou historickej Kalvárie je aj tzv. Urpínska alej. Tvorilo ju 71 druhovo rozličných chránených stromov. Prevažnú časť – 59 ks tvorila lipa veľkolistá, 9 ks pagaštan konský, 2 ks agát biely, 1 ks javor poľný. Všetky stromy majú okolo 250 – 300 rokov. V súčasnosti sú v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR – Správou CHKO Poľana ošetrované podľa programu záchrany chránených stromov, vypracovaného na obdobie rokov 2006 - 2010. V rámci tohto programu, po zničení veternou smršťou bolo potrebné odstrániť viacero stromov, ktoré ohrozovali súkromné domy pod cestou. Súčasne sa však prijalo opatrenie o výsadbe novej aleje, ktorá postupne nahradí vymierajúcu.
 V súvise s obnovou aleje bol uskutočnený aj výrub okolitých drevín a krovín – čo má plniť ochrannú funkciu proti chorobám Urpínskej aleje.


|1 |2 |3 |4 |5


©Rád Bosých Karmelitánov na Slovensku 2009- 2019